flag

Soups

 SEASONAL SOUP 

from fresh vegetables


 price: 16.00PLN


TOMATO CREAM  

cream from fresh tomatos 


price: 12.00PLN